เลขทะเบียนนิติบุคคล :     (เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก) 
ชื่อนิติบุคคล :  
ชื่อนิติบุคคล (อังกฤษ) :  
ที่ตั้ง :  
 
E-mail Address :    (ระบุ e-mail ของนิติบุคคล )  
โทรศัพท์ :    (ระบุ หมายเลขโทรศัพท์ ของนิติบุคคล)  
โทรสาร :    (ระบุ หมายเลขโทรสาร ของนิติบุคคล)  
รหัสผ่าน :    (รหัสผ่านไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 12 ตัวอักษร)  
ยืนยันรหัสผ่าน :    
วิธีการรับรหัส Activate :    
 
           ข้อมูลหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจ/ผู้รับผิดชอบดำเนินการแทนกิจการ จำนวน    คน
           (จำนวนหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจ/ผู้รับผิดชอบดำเนินการแทนกิจการ ลงนามในการลงทะเบียน)
 
  1 ผู้ถือบัตร:  
    เลขที่:  
    ชื่อ-สกุล:      
 
  2 ผู้ถือบัตร:  
    เลขที่:  
    ชื่อ-สกุล:      
 
  3 ผู้ถือบัตร:  
    เลขที่:  
    ชื่อ-สกุล:      
 
  4 ผู้ถือบัตร:  
    เลขที่:  
    ชื่อ-สกุล:      
 
  5 ผู้ถือบัตร:  
    เลขที่:  
    ชื่อ-สกุล:      
 
  6 ผู้ถือบัตร:  
    เลขที่:  
    ชื่อ-สกุล:      
 
  7 ผู้ถือบัตร:  
    เลขที่:  
    ชื่อ-สกุล:      
 
  8 ผู้ถือบัตร:  
    เลขที่:  
    ชื่อ-สกุล:      
 
  9 ผู้ถือบัตร:  
    เลขที่:  
    ชื่อ-สกุล:      
 
  10 ผู้ถือบัตร:  
    เลขที่:  
    ชื่อ-สกุล: